Zaabonuj przez email

Wpisz majl:

Dostarcza: FeedBurner

Tłumacz/ Translate

dailyvideo

O ustanowienie obszarów Natura 2000 na terenie miasta

Do:Departament Obszarów Natura 2000
Ministerstwo Ochrony Środowiska
Szanowny Pan Dyrektor Michał KIEŁSZNIA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z "Ustawą o ochronie przyrody" z 2004 chcialbym wnioskować o wpisanie na listę obszarów Natura 2000 dwóch lokalizacji na terenie miasta Zielona Góra:

- 1. lasu łęgowego przy ul. Mrągowskiej w Zielonej Górze
- 2. źródeł potoku Gęśnik w Zielonej Górze oraz okalających je lasów.

Oba obszary są zagrożone planowanymi wycinkami drzew. Władze miasta nawet nie odpowiedziały na około 6 moich listów z wnioskiem o ustanowienie obszaru numer 2 zespołem przyrodniczo- krajobrazowym. Pod wnioskiem o ochronę takich obszarów zebraliśmy blisko 600 podpisów studentów tutejszego uniwersytetu.

Z wyrazami szacunku,
/--/


Zalączniki- opis terenu
Opis terenu nr 1. na podstawie wypowiedzi prasowych lokalnych ekologów:

"Rosną tu cenne okazy drzew, które tworzą specyficzną zieloną enklawę.
Wartośćterenu podnosi dodatkowo tzw. źródlisko. - Teren w tym miejscu jest
obniżony.Dzięki temu obserwujemy tu wysięg wód podziemnych. To najlepiej
zachowany tegotypu obszar w Zielonej Górze - mówi Marcin Dziubek, działacz Klubu
Przyrodników.
Według Dziubka, siedliska podlegają ochronie, nawet jeśli nie
są wpisane na listę Natury 2000. Znalazł również przepisy w polskim prawie,
które mówią o tym, że łęg powinien podlegać specjalnemu traktowaniu. Za
zachowaniem tego terenu przemawia jeszcze jeden fakt - rosną tu storczyki. -
Storczyki kojarzą się najczęściej z łąkami. Tymczasem pojawiają się też właśnie
w łęgach. Spotkać tu można chociażby listerę jajowatą czy stoplamka
szerokolistnego - wymienia Dziubek."
(http://miasta.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,5334713,Ekolodzy_kontra_wladza__Bedzie_kompromis_.html )
Opis terenu nr 2:

PODSTAWOWA KARTA INFORMACYJNA
1. Nazwa robocza zespołu: DOLINA
GĘŚNIKA
2. Lokalizacja: wschodnie obrzeża miasta Zielona Góra
3.
Granice

północna: wschodnie okolice ul. S. Wyspiańskiego i jej przedłużenie w
kierunku ul. Szwajcarskiej oraz leśna droga gruntowa na przedłużeniu ul.
Szwajcarskiej przy Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt

wschodnia: odcinek
wschodniej obwodnicy Zielonej Góry

południowa: ul. Szosa Kisielińska i północna
granica osiedla przy ul. Akademickiej

zachodnia: wschodnie obrzeża terenu
Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Z. Szafrana, wschodni odcinek ul. Wazów,
ul. Dzika

4. Zawartość:· las grądowy w dolinie potoku Gęśnik oraz
na południowej skarpie pradoliny Odry· potok Gęśnik w północnej części obszaru·
liczne oczka wodne· dwa zespoły ogrodów działkowych· teren dawnego Zoo- później
miasteczkiem ruchu drogowego

5. Charakterystyka
przyrodnicza
Najcenniejszym elementem przyrodniczym proponowanego Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego jest kompleks leśny o charakterze lasu grądowego.
Zajmuje on dolinę potoku Gęśnik oraz położoną na południe od niego skarpę
pradoliny Odry. Las ten pomimo przekształceń drzewostanu w postaci licznych
sztucznych nasadzeń sosen, modrzewi i świerków ma w dużym stopniu zachowane
naturalne cechy fizjonomii i składu gatunkowego. W drzewostanie i podszyciu,
szczególnie w północnej części obszaru liczne są gatunki typowe dla lasów
grądowych: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab pospolity, klon pospolity,
leszczyna pospolita. W runie wiosną obficie kwitnie zawilec gajowy - gatunek
charakterystyczny dla żyznych lasów liściastych. Można tu także spotkać inne
typowe dla tego typu lasów gatunki runa: miodunka ćma, bluszcz pospolity (w
Polsce pod ochroną prawną), podagrycznik pospolity, piżmaczek wiosenny, gajowiec
żółty, niecierpek pospolity, kokoryczka wielokwiatowa, fiolek leśny, fiołek
Rivina, gwiazdnica wielkokwiatowa. W pobliżu Gęśnika i innych lokalnych cieków
często spotyka się gatunki typowe dla okresowo zalewanych lub podtapianych lasów
łęgowych wiązowo-jesionowych z jesionem wyniosłym, klonem polnym, wiązem
pospolitym, wiązem szypułkowym, czeremchą pospolitą w drzewostanie oraz złocią
żółtą, śnieżyczką przebiśniegiem (także pod ochroną), śledziennicą skrętolistną,
ziarnopłonem wiosennym, szczawikeim zajęczym w runie oraz porzeczką dziką w
podszyciu. Wzdłuż górnego biegu lokalnego cieku biegnącego z południa na północ
w zachodniej części obszaru, uchodzącego do stawu w pobliżu pętli autobusowej
występuje stosunkowo licznie rzadka w Polsce roślina - łuskiewnik różowy, który
można zobaczyć tylko wiosną, gdyż przez pozostałą część roku pozostaje w ukryciu
pod ziemią. Jest to jedna z największych ciekawostek botanicznych nie tylko
omawianego obszaru, ale całej Zielonej Góry.
Kompleks leśny proponowanego
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego wraz z licznymi oczkami wodnymi, potokiem
Gęśnik i innymi lokalnymi ciekami oraz urozmaiconej rzeźbie terenu powinien
bezwzględnie zostać objęty ochroną dla zachowania bardzo cennych zespołów
roślinnych, elementów fauny i flory oraz odznaczającego się wysokimi walorami
krajobrazu.
(...)


Przygotował: dr Piotr Reda, Wrocław - Zielona Góra kwiecień 2007, zmiany redakcyjne: A. Fularz

Mój opis tego terenu:
Jest tutaj matecznik- rodzaj gęstego lasu do którego nawet nie prowadzą ścieżki. To tam są źródełka Gęśnika i jego dopływów. Jest tam grząsko, więc wybiera się tam tylko zwierzyna.
Dopływy Gęśnika jakoś przesączają się z okolic skoczni pod torami, a potem tworzą kolejny bagienny las. Pomiędzy torami a ul. Szwajcarską, na tym wąskim pasie mamy las bukowy oraz dwa lasy świerkowe, niestety ostatnio częściowo wycięte. Tak, wycięto taki naturalny bagienny las świerkowy, w tym miejscu sadząc szkółkę leśną. Tutejsze Lasy Państwowe powinno się za to pozwać to sądu. Był to matecznik dla zwierząt- taki gęsty las do którego nie zapuszczają się ludzie, bo jest grząsko i gęsto. Przez lata spacerowałem tu z psem. Rosną tu wielkie paprocie, jest wciąż wiele ładnych miejsc mimo ostatnich wycinek.

Posted by Adam Phoo on 02:35. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for O ustanowienie obszarów Natura 2000 na terenie miasta

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć